Polish edition of Gunslinger Born

http://stephenking.pl/roznosci/aktualnosci/narodziny2.jpg